اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


بازدید هئیت بورد تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشکده بهداشت

اعضای بورد تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کشور جناب اقای دکتر مسعود فردوسی و جناب اقای دکتر محسن بارونی با حضور اعضای گروه از دانشکده بهداشت و گروه مدیریت بازدید به عمل آوردند.

ادامه خبر
بازدید هئیت بورد تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشکده بهداشت

ادامه خبر
بازدید هئیت بورد تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشکده بهداشت

 

 

ادامه خبر
برنامه ترم بندی کلیه رشته های دانشکده بهداشت

ادامه خبر
جلسه ارزیابی دانشگاهی اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده بهداشت

ادامه خبر
جلسه تبادل نظر اعضاء هیت علمی و معارفه معاون آموزشی و مدیر فرهنگی دانشکده بهداشت

ادامه خبر