جلسه ی هم اندیشی رییس مرکز بهداشت بم با نماینده بیمه سلامت

جلسه ی هم اندیشی رییس مرکز بهداشت بم با نماینده بیمه سلامت

جلسه ی هم اندیشی رییس مرکز بهداشت بم با نماینده بیمه سلامت برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم: جلسه ی هم اندیشی ریاست مرکز بهداشت بم با کارشناس ناظر برنامه پزشک خانواده و بیمه ی روستایی اداره بیمه سلامت و مسئول واحد گسترش در تاریخ 29 مهر 98 در دفتر رییس مرکز بهداشت برگزار شد . در این جلسه در خصوص آیتم های سامانه ی پزشک خانواده بحث و تبادل نظر گردید در ادامه مشکلات و چالش ها ی برنامه ی مذکور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید کارشناس اداره بیمه ی سلامت موارد مورد بحث در سامانه را مجددا بررسی و ویرایش نمایند.


1398/07/30
176