جلسه مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بم با مدیر شبکه و بهداشت درمان شهرستان فهرج

جلسه مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بم با مدیر شبکه و بهداشت درمان شهرستان فهرج

جلسه مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بم با مدیر شبکه و بهداشت درمان شهرستان فهرج


جلسه مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بم اقای مهندس حسن زاده با مدیر شبکه و بهداشت درمان شهرستان فهرج اقای مهندس مشکی در تاریخ 98/7/22که در این جلسه مقرر گردید.

1/ پیگیری در جهت عملیاتی شدن قراردادها

الف/ فاز دوم اورژانس 115 نگین کویر

ب/ پیگیری در تسریع برگزاری مناقصه اورژانس 115 عامریه

پ/ پیگیری حصار مرکز بهداشتی درمانی اسد اباد

2/ تامین دارو جهت اورژانس و بخش دیالیز

3/ همچنین با توجه به تهیه و امادگی کلیه زیر ساخت اورژانس 115 شهری فهرج تامین نیرو پیگیریهای لازم معمول گردد. 


1398/07/22
260