برگزاری جلسه در خصوص تجهیزات بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان فهرج

برگزاری جلسه در خصوص تجهیزات بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان فهرج

برگزاری جلسه در خصوص تجهیزات بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان فهرج


برگزاری جلسه در خصوص تجهیزات بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان فهرج با حضور مدیر شبکه و مرکز بهداشت اقای مهندس مشکی و مسئول امور اداری:مسئول مالی :مسئول انبار و امین اموال در تاریخ 98/7/10 صورت پذیرفت که مقرر گردید.

1/ امور مالی در زمینه هزینه های اولیه بابت بارگیری و تخلیه از بم به فهرج با معاونت پشتیبانی رایزنی نماید.

2/ انباردار در رابطه با چیدمان و نگهداری تجهیزات فوق نهایت دقت را بعمل اورد.

3/ انباردار پرسه انتقال تجهیزات را بعمل اورد تا وسایل فوق در انبار فهرج منتقل گردد.

4/ امور اداری پیگیری تخلیه سوله ای که با رایزنی که مدیر شبکه بهداشت با مدیر اموزش و پرورش داشته و در اختیار مرکز بهداشت قرار داده است. 


1398/07/11
135