پایش و ارزیابی شش ماهه شهرستان فهرج توسط معاونت بهداشتی شهرستان بم

پایش و ارزیابی شش ماهه شهرستان فهرج توسط معاونت بهداشتی شهرستان بم

پایش و ارزیابی معاونت بهداشتی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و برخی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان فهرج. 


به گزارش روابط عمومی:

پایش و ارزیابی توسط کارشناسان گروههای فنی و با حضور مدیر شبکه بهداشت درمان فهرج برگزار شد نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفت و هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات انجام شد.


1397/10/25
262