لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاه ادرس اینترتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران http://iums.ac.ir